av Ketil Solvik-Olsen | 9. september, 2011  

Vestlandet – eventyrlige muligheter

Vestlandet er en landsdel med eventyrlige muligheter. Mange nye jobber er skapt på Vestlandet. Det vitner om gründerånd og stå-på-vilje. Vi bruker de mulighetene våre vann og petroleumsressurser har gitt oss. Vi dyrker jorden og skaffer mat fra havet. Det er ikke politikernes ære at ressursene finnes, men politiske valg bestemmer litt om hvor godt vi klarer å utnytte dem. Der må regjeringen lytte mer til Vestlandet.

For å vinne velgernes gunst har AP lagt frem en ”Vestlandspakke”. Pakken er like verdifull som et julekort fra regjeringen. Hyggelig å få, men det endrer ingenting. AP bruker ikke muligheten til å ta tak i konkrete utfordringer, men nøyer seg med overfladiske løfter. La meg gi to eksempler: 

AP sier de vil bruke mer gass i Norge. FrP er enig. Men AP fremmer ingen tiltak som vil innfri målet. Samtidig vet vi at regjeringens politikk hindrer bygging av gasskraftverk, hindrer bygging av et gassbasert aluminiumsverk i Norge (mens Hydro bygger tilsvarende i Qatar), og hindrer bruk av gass i husholdningene. Skattepolitikken gjør det uinteressant å kjøpe biler som går på gass. AP burde lovet endringer i denne politikken, i stedet for å lansere et mål deres egen regjering gjør uoppnåelig.

AP sier de vil satse på industrien. FrP er enig. Men regjeringen nekter industrien å eie vannkraft i fremtiden. Det tvinger industrien ut i kraftmarkedet, men tilhørende økte strømpriser og svekket konkurranseevne. I Midt-Norge sliter kraftforedlende industri med en energipolitikk som har gitt skyhøye strømpriser. Og Ironman sliter med å få etablere et gassbasert stålverk, selv om alternativet er kullbasert i andre land. Dette sier AP ingenting om. De sier heller ingenting om å kompensere industrien for CO2-kostnadene i strømprisen. Det er jo urimelig at norsk industri som baseres på vannkraft må betale for CO2-utslipp fra europeisk kullkraftverk.

Det er hyggelig når AP snakker pent om Vestlandet, men de må forstå at den internasjonale konkurranseevnen ikke vinnes med slagord og brosjyrer. Landsdelens utfordring er dermed ikke manglende næringsmuligheter, men en restriktiv politikk fra landets regjering.

La meg heller forslå at dere leser FrPs verdiskapingspakke. Jeg tror de fleste vil se forskjell i hvor konkret den er :-)
Omtale: http://www.frp.no/FrP+lanserer+verdiskapingspakke.d25-TMtfU5r.ips
Selve pakken: http://dl.dropbox.com/u/27257277/Verdiskapingspakken.pdf

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

av Ketil Solvik-Olsen | 9. september, 2011  

Stem for lokaldemokratiet, stem FrP

Snart kan du stemme på hvilket parti som skal styre i din kommune. Men når valgdagen er over gjenstår det å se hvor mye kommunestyrene egentlig får bestemme over egen kommune. Miljøvernminister Solheim stoler dessverre ikke på at de representantene du stemmer på kan gjøre en god jobb for deg. Derfor legger han store begrensninger på hvordan en kommune kan disponere sine arealer. Skog vernes, strandsonen fredes, kjøpesentre får restriksjoner, veiprosjekter treneres, etc etc. Lokaldemokratiet settes til side av regjeringen.

Vi skal ta vare på naturen og våre lokalmiljø. Vi skal respektere og hegne om vår kulturarv og friluftsområder. Men regjeringen må forstå at lokalbefolkningen kan ivareta disse verdiene minst like godt som byråkrater som sitter på et kontor i Oslo. Vi må la kommunestyrene rundt i landet få tillit til både å utvikle sin kommune og legge til rette for friluftsliv og naturvern.

FrP har i Stortinget gang på gang foreslått å overføre mer makt og råderett til kommunene. De rødgrønne stemmer imot. Nå kan du gi FrP lokalt muligheten til å jobbe for sterkere lokaldemokrati og kamp mot Solheims reguleringsiver.

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

av Ketil Solvik-Olsen | 8. september, 2011  

Snakker de energi og klimapolitikk internt i regjeringen?

Man må undre seg om regjeringen har drøftet energi- og klimapolitikken internt før Olje- og energiminister Borten Moe og Miljøvernminister Solheim løper ut i media med sine budskap. Miljøvernminister Solheim lover nasjonale CO2-kutt i alle sektorer, mens olje- og energiministeren har en oljemelding som medfører økte CO2-utslipp. Man forstår nå hvorfor klimameldingen er forsinket og oljemelding tok 6 år å ferdigstille.

Det er greit at det er valgkamp, men regjeringen kan ikke abdisere fra å føre ÉN politikk. Næringslivet er avhengig av å vite hva som er regjeringens politikk. Derfor blir det spesielt påfallende når miljøvernminister Erik Solheim i Dagsavisen 30.08 velger å angripe opposisjonens miljøpolitikk.

Han har lite å levere og vender i stedet fokus på andre. Men i sin iver etter å sverte opposisjonen illustrerer Solheim hvorfor Borten Moe for tiden er frustrert. Solheim er jo kritisk til opposisjonens politikk hvor man aktivt vil produsere mer miljøvennlig fornybar energi. Solheim misliker en klimapolitikk hvor industrien stimuleres til å produsere sine varer der de gir lavest mulig miljøpåvirkning globalt. Han er kritisk til en politikk hvor man er fleksible og bygger CO2-renseanlegg der prosjektet er best, fremfor å forplikte seg til Mongstad ”koste hva det koste vil”. 

Borten Moe kritiserte miljøbevegelsen for å  være for fornybar energi men mot vindmøller og kraftlinjer. Solheims utspill viser hvem Borten Moes kritikk egentlig burde vært rettet mot.

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

av Ketil Solvik-Olsen | 8. september, 2011  

Dette tror jeg på…

Lurer du på hva du skal stemme? Dette tror jeg på, og fant mitt parti i FrP.

De fleste politikere jobber for et felles mål  – et bedre Norge for alle. Mye er bra i Norge. Vi bor i et godt land. Det bør likevel ikke bli en sovepute i forhold til de uløste utfordringer vi tross alt har. Derfor har jeg engasjert meg i politikken. Jeg vil gjøre en forskjell.

I valgkampen har det kommet mange krasse angrep på  FrP. Angrepene er ment å skremme, ikke opplyse. Jeg håper og tror de fleste velgere hever seg over skittkastingen, og ser på de store linjene i partiene. Skillelinjene går ikke så mye på hvor vi vil, men hvordan vi skal komme dit. Er det best med sterk politisk styring, eller får man til mer ved å stimulere mangfoldet av individer og organisasjoner?

Jeg tror på enkeltmennesket og familien som de viktigste byggesteiner i samfunnet. Vi er et mangfoldig samfunn. Hver av oss har ulike drømmer, ønsker og behov. Samfunnet må innrettes slik at hver av oss kan utvikle oss på egne premisser, samtidig som vi har ansvar for våre handlinger. Da må vi både gi rom for personlig frihet og samtidig ha noen gode skattefinansierte fellesløsninger i bunn.

Jeg tror på mer valgfrihet til familien. Med to små barn vet jeg at fødselspermisjon er et viktig gode for å være med sine barn det første leveåret. Det gir tettere bånd og trygghet for de små. Jeg ønsker at foreldre skal kunne velge samvær med barnet i en lengre periode – derfor vil jeg beholde kontantstøtten. Samtidig skal vi opprettholde satsingen på barnehager, slik at barna får et godt tilbud når foreldrene ønsker å gå tilbake i arbeid.

Jeg tror på større mangfold og valgfrihet i skolen. Vi må gi flere barn et skoletilbud tilpasset deres evner og potensial, både for de skoleflinke og for de med ekstra behov. Derfor er jeg positiv til at også seriøse private skoler blir en del av det offentlig finansierte utdanningstilbudet. Det skal altså ikke være lommeboken som bestemmer hvilken skole man skal gå på, slik FrPs kritikere ofte hevder.

Jeg tror på den samme valgfriheten innen helse og eldreomsorg. Et mangfold av offentlige og private sykehus og sykehjem vil gi hver enkelt et bedre tilpasset tilbud. Det skal fortsatt finansieres av det offentlige, som stiller krav til leverandørene. Dette mangfoldet vil stimulere til sunn konkurranse og et bredere tilbud. Det kommer oss alle til gode. Jeg tror ikke på økt effektivitet gjennom å ”piske de ansatte”. Jeg tror på økt effektivitet ved å drive bedre ledelse, lage bedre rutiner og spesialisere seg på det man er god på. Privat drift er ingen garanti for god ledelse. Men med et mangfold av aktører avsløres dårlig ledelse.

Jeg tror at et av våre viktigste behov er trygghet. Dette må være en av våre viktigste fellesskapsoppgaver. Trygghet for liv og eiendom. Derfor må vi både ha et godt politi og rettsvesen, så vel som en satsing på forebyggende arbeid. Folk må vite at lovbrudd blir oppklart og straffet, at den kriminelle må sone sin tid. Kortere soningstid løser ikke problemet. Men folk må også føle at vi som samfunn forsøker å hindre kriminelle handlinger fra å skje. Vi må gi et skoletilbud som gjør at unge ikke faller ut av skolen tidlig. Vi må styrke psykiatrien og rusomsorgen, slik at personer i ”risikogruppen” får hjelp. Og vi må styrke arbeidet i fengslene slik at innsatte ikke kommer tilbake når soningen er ferdig.

Jeg tror at norsk næringsliv og kunnskapsmiljøer vil skape mer velstand i fremtiden, og kunne løse de miljø og ressursutfordringer vi står ovenfor. Jeg er skeptisk til statlig styring og kontroll av næringslivet, og tror at gode rammer og positiv stimulans gir oss raskere og bedre resultater. Vi bør slutte å tvinge norsk industri ut av landet i tro om at det bedrer globale miljøutfordringer. I stedet bør vi bygge enda sterkere kompetanseklynger, slik at norsk næringsliv kan være en drivende kraft i innovasjon og fornyelse. Vi må derfor stimulere våre unge til å ta høyere utdanning og næringslivet til å satse på forsking. 

Norge bør satse både på petroleum og fornybar energi. Petroleum må til for å dekke dagens energibehov, fornybar energi må utvikles for å dekke fremtidens behov. Men endringen kan ikke skje over natten – derfor trenger vi begge deler. Vi må igjen bli stolt av vår vannkraft – den tilhører fremtiden, ikke bare fortiden.

Dette er noe av det som driver meg i den politiske hverdagen. Troen på en bedre hverdag for folk flest, og troen på at vi kan bidra i den store verden. Lett blir det ikke, men et sterkt FrP i landets kommuner gir oss  muligheten til å fornye Norge. Godt valg.

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

av Ketil Solvik-Olsen | 8. september, 2011  

Gassrør for utenriksminister Støre

Utenriksminister Støre har de siste par uker involvert seg i debatten om ilandføring og industriell bruk av gass. Yes, he can! Og i Dagens Næringsliv utfordret han det politiske Norge til å tenke stort. Yes, we can! Hans første tanke burde være å følge opp Stortingsvedtaket fra 8. juni 2005, hvor FrP og AP sammen vedtok at det skulle utarbeides en gassmelding. AP regjeringen har hatt 6 år til å følge opp vedtaket, uten at en finger er løftet. Jeg utfordrer derfor Støre til å gjøre det Stortingsflertallet har vedtatt.

La meg tenke litt høyt for Støre. Det bør tillates gassbaserte aluminiumsverk i Norge (ref Alcoa). Gassbaserte stålverk bør ønskes velkommen, slik at de kan erstatte kullbaserte verk i andre land (ref Ironman). Gasskraftverk bør kunne bygges i Norge med samme vilkår som i EU (ref Industrikraft Møre). Norske gartneri bør kunne bruke norsk gass på samme vilkår som i Nederland (ref Vestlandet). Gassbaserte biler bør skattlegges baserte på gassens CO2-utslipp fremfor å behandles som vanlig bensinbil. Det er mange muligheter, men regjeringens politikk er Støres største utfordring, for i dag stopper den alle disse tankene. Og, en hake ved det hele er at Støre da må han få Solheim og Borten Moe til å  bli enige. Da er det nok lettere å konsentrere seg om Midt Østen.

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

av Ketil Solvik-Olsen | 8. september, 2011  

Irritert på “folk flest”?

I Stavanger Aftenblads debattspalte 5. september var Per Ivar Hansen oppbragt over at FrP kaller seg partiet for folk flest. Avisen ga han rikeslig med spalteplass til å problematisere saken. Jeg undres hvorfor han ikke blir tilsvarende provosert over at et parti kaller seg “Arbeiderpartiet”, selv om langt fra alle arbeidere stemmer på det partiet?

 Vårt slagord skal synliggjøre at vi er et parti uten bindinger til særinteresser. Vi er ikke i lomma på fagbevegelsen, vi har ikke vårt utspring fra en spesiell yrkesgruppe eller religion. Vi har ikke et tungt partihirarki eller historikk som gjør at familiebånd betyr noe for ens muligheter i partiet. Vi er rett og slett av og for folk flest.

Vi er opptatt av å utvikle landet og skape arbeidsplasser for alle. Vi vil ha en offentlig sektor som legger til rette for en enklere hverdag for den vanlige borger. Alle skal ha rett til gode skoler og helsetjenester. Vi skal ha infrastruktur som gjør landet fremkommelig. Og vi er opptatt av at alle har ansvar og plikter i et slikt fellesskap. Alt dette til glede for den jevne borger – folk flest. Vi har dog aldri innbilt oss at alle må stemme på oss bare på grunn av slagordet. Vi tror på mangfold og sunn konkurranse, andre tror på statlig styring. Slikt er vi forskjellige. I Aftenbladets leserbrevspalter treffer vi stadig en og annen ihuga sosialist som finner bedre tilhøringhet i andre partier. Men jeg er glad for at Rogaland FrP ved stortingsvalget i 2009 samlet stemmer fra flest folk.

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

av Ketil Solvik-Olsen | 8. september, 2011  

Honnør til Borten Moe for å løfte frem FrP saker

Energiminister Borten Moe har gjenopptatt en del gode energidebatter i det siste. Gjenopptatt skriver jeg fordi han nå reiser de samme debattene som FrP har løftet frem på Stortinget i 6 år. All ære til han for det. Lenge har FrP vært alene om å påpeke at olje/gass vil ha en lenger fremtidshorisont enn miljøbevegelsen og regjeringen har likt å innrømme. Nå har vi en energiminister som har bena godt planta på jorden. 

Teknisk Ukeblad har dekket et av Borten Moes foredrag.  Det ligner ganske bra på vinklingen FrP har reist i Stortinget flere ganger – se for eksempel min interpellasjon 11. mai 2010.Det er litt rart å se han beklage seg over at olje/gasstemaet ikke har vært langt nok fremme i den offentlige debatt. Det kan han takke sin egen regjering for.  Hans regjering har hatt svært varierende holdning til olje/gass i en fremtidig energimiks. SV har gang på gang sagt at oljeindustrien skal gå inn i en solnedgangsfase og at man skal politisk styre ungdom bort fra petroleumsrettet utdanning. De rødgrønne har kuttet bevilgningene til petroleumsrelatert forskning med 30% på 5 år. Borten Moes hovedfiende på Stortinget sikrer han altså regjeringsmakt. Det er jo et lite paradoks…

Tilsvarende er det interessant å lese hans syn på Mongstad. Det er identisk med FrPs holdning siden 2006. Testanlegget er viktig for teknologiutvikling, men fullskala rensing på Mongstad skal vi først gjøre når det er fornuftig. Regjeringens tilnærming (inntil 2010) var jo motsatt. Mongstad skulle fullrenses innen 2014, uavhengig av om testanlegget stod ferdig i 2012 (ergo, men krevde ikke at man skulle vente på erfaringer fra testanlegget før man startet med bygging av fullskala anlegg).

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

av Ketil Solvik-Olsen | 8. september, 2011  

En energiminister full av gass…

Hvem skal vi tro. Energiminister Borten Moe lover økt gasseksport til Tyskland, men SPs partiprogram er i mot å øke gassproduksjonen. Nå krever miljøvernminister Erik Solheim at olje/gassektoren MÅ kutte utslipp innen 2020, for hvis ikke er det umulig å innfri de norske klimamålene. Mens tall fra Oljedirektoratet viser en CO2-utslippene fra oljesektoren vil øke 23 prosent innen 2020 (sammenlignet med beregningene fra 2007), blant annet pga økt utvinningsgrad på sokkelen, noe SV tidvis sier de er for.

Dermed er det full krangel internt i SP, full krangel internt i regjeringen, og splid mellom Solheims målsetninger og SVs oljepolitikk. Og Statsministeren? Han nekter å si noe som helst. Så da nærmer også han seg sin normale rolle…

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

av Ketil Solvik-Olsen | 8. september, 2011  

Regjeringen lopper strømkundene

Strømkostnadene til folk flest har økt betydelig under rødgrønt styre. Selv med mye nedbør vil strømprisen knapt ned. Ikke overraskende, siden regjeringen ønsker å “realisere verdiene av norsk vannkraft”. Men nå er det valgkamp, og energiminister Borten Moe har fått store oppslag for at han ønsker en strømpris over hele landet. Om det er vi enige, og det har vært et mål i energipolitikken i flere tiår. Faktum er dog at regjeringens energipolitikk går i motsatt retning av Borten Moes ønsker.

Da de rødgrønne overtok var det to prisområder i strøm-Norge. I år er det fire – fem områder. Årsaken er regjeringens vingling og ubeslutsomhet.

Borten Moe lover flere kraftlinjer, og skryter av byggestart på ny linje til Midt Norge. Det han ikke sier er at Statnett i 2006 sa nevnte linje kunne stå ferdig høsten 2011. Nå blir det byggestart høsten 2011. Er det virkelig offensiv satsing? Regjeringens interne strider har kostet norske strømforbrukere dyrt.

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

av Ketil Solvik-Olsen | 8. september, 2011  

Olje gjør SV late…

Statoil/Lundin har gjort et av de største norske oljefunn på mange tiår. Verdier for over 500 milliarder kroner venter på oss. Det er fantastisk. Takk og pris for at SVs  inflytelse i oljepolitikken har vært begrenset til å skape intern krangel og forsinkelse i regjeringen. Et kompetent byråkrati i Olje- og energidepartementet har sikret “business as usual”, og sørget for at oljenæringen har fortsatt sitt nøysomme og kompetansekrevende arbeid med å lokalisere naturressurser.

Det er bekymringsfullt når SV mener vi er så rike at vi kan si nei til 500 milliarder kroner. I fjor krevde SV at oljenæringen gradvis skulle avvikles. Året før krevde SV at ungdom skulle styres bort fra petroleumsrelatert utdanning. Og dagens regjering har kuttet satsingen på petroleumsrelatert forskning. Jeg håper Statoils gigantfunn gjør at de tenker seg om.

Oljenæringen trenger arbeidsro og langsiktige rammebetingelser dersom de skal ha suksess. Regjeringen politikk har vært preget av krangel og uforutsigbarhet. Solheim og Borten Moe fortsetter desverre denne ødeleggende rødgrønne tradisjonen. De skal få avløsning i 2013 begge to

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

Eldre innlegg »

Kategorier

Tips oss hvis denne bloggen er upassende

Denne bloggen blir ikke forhåndsredigert av VG Nett. Bloggens eier står ansvarlig for alt innhold.
Ingenting varer evig og nå er vi dessverre ved veis ende. VGB er lagt ned og vil ikke komme tilbake.
VG Blogg var en tjeneste levert av VG Multimedia AS. Henvendelser rettes til: Magne Antonsen
Ansvarlig redaktør/Administrerende direktør: Torry Pedersen
Redaktør digitalt Espen Egil Hansen. Redaktør avis: Helje Solberg. Politisk redaktør Hanne Skartveit
Digital direktør: Jo Christian Oterhals. Sentralbord VG: 22 00 00 00